بر اساس آمارها در بخش سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و مهندسی ساخت، حدود ٧٥ درصد شرکت‌ها غیرفعال یا نیمه فعال و فقط ٢٥ درصد از آنها فعال هستند، که صورت‌ مالی همین تعداد از شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های دولتی زیان ده است که از طریق اعمال برخی محدودیت‌ها مانند کاهش پرسنل خود را سرپا نگه می‌دارند.

یک دیدگاه بگذارید