در گروه مطالعات سرمایه گذاری پیام سفیدرو، معیار،صرفا عملکرد شما براساس نتایج می باشد و پرسش نامه زیر درخصوص مدرک،سن و رشته تحصیلی و… صرفا جهت آشنایی بیشتر می باشد.

همکاری با ما